برنامه زنده رادیویی آوای سلامت

کارمشترک دانشگاه علوم پزشکی و رادیو رفسنجان

 

  سرکارخانم دکتر مهسا حسنی پور معاون غذا و دارو