خانم-دکتر-مهسا-حسنی-پور
خانم دکتر مهسا حسنی پور

Cv -- علم سنجی -- گوگل اسکولار

سمت: سرپرست معاونت غذا و دارو

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:دکترای تخصصی فارماکولوژی

مرتبه علمی:استادیار

تلفن مستقیم:

شماره داخلی:

محل خدمت: بلوار طالقانی - نبش طالقانی 22 - سازمان غذا و دارو شهرستان رفسنجان

Email: fdo@rums.ac.ir