برای دانلود و مشاده بر روی آیکن کلیک نمایید.

 

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو    

 

آیین نامه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو