مراحل اخذ کارت فعالیت مسئول فنی:

 

۱- ورود به سایت TTAC  و ورود به بخش عضویت (اشخاص حقیقی و حقوقی)

۲-ثبت نام واحد تولیدی از طریق یکی از گزینه های: ثبت نام شرکت(در صورتیکه به نام شرکت باشد)/ثبت نام کارخانه/کارگاه(در صورتیکه به نام شخص باشد) و تکمیل کارتابل

۳-ثبت نام مسئول فنی در قسمت درخواست صلاحیت مسئول فنی وتکمیل مدارک خواسته شده و انتخاب حوزه فعالیت غذایی یا آرایشی وارسال به کارشناس

۴-تایید صلاحیت مسئول فنی از طریق شرکت در کمیته و گذراندن آموزش بدوخدمت و بارگذاری گواهی در کارتابل و تایید نهایی توسط معاونت غذا ودارو 

۵- مراجعه مدیرعامل به کارتابل خود(از طریق عضویت/ورود به سامانه) و در قسمت اطلاعات شعب وتعریف شعبه کارخانه یا کارگاه از طریق گزینه افزودن وتکمیل کامل آن 

۶- مراجعه مدیرعامل به کارتابل خود در قسمت اطلاعات شعب(شعبه کارخانه/کارگاه) قسمت استخدام مسئول فنی جستجو و ارسال درخواست همکاری به مسئول فنی 

۷-مراجعه مسئول فنی به کارتابل خود(از طریق عضویت/ورود به سامانه)  قسمت پروانه ها و قبول همکاری و تکمیل روزهای حضور توسط مسئول فنی 

۸- مراجعه مدیرعامل به کارتابل خود (از طریق عضویت/ورود به سامانه)و قسمت اطلاعات شعب/پروانه ها و پرداخت الکترونیک فیش مربوطه در سایت

۹- سپس در همان قسمت اطلاعات شعب /فعالیت ها تعریف نام کاربری جهت مسئول فنی به طوری که با نام کاربری قبلی مسئول فنی(شخصی) متفاوت باشد

۱۰-صدور و چاپ کارت فعالیت مسئول فنی از طریق کارتابل مدیرعامل و مهر وامضا طرفین(ساخت مهر مسئول فنی شامل: نام و نام خانوادگی و شماره ۵ رقمی  کارت فعالیت)

 

مدارک لازم جهت ثبت نام واحد در سامانه TTAC:
 

۱- فایل عکس پرسنلی مدیرعامل (در اندازه  ۲۰۰ کیلو بایت)  

۲-تصویر صفحه اول شناسنامه

۳- تصویر کارت ملی جدید

۴- تصویر کارت پایان خدمت جدید

۵-گواهی امضا مدیرعامل در یکی از دفاتر رسمی 

۶-اساسنامه شرکت (در صورت وجود)

۷-روزنامه آخرین تغییرات شرکت (در صورت شرکت بودن)

۸-تصویرسند مالکیت یا اجاره نامه محل

 

مدارک لازم جهت ثبت نام احراز صلاحیت مسئول فنی در سامانه TTAC:
 

۱- فایل عکس پرسنلی مسئول فنی (در اندازه  ۲۰۰ کیلو بایت)  

۲-تصویر صفحه اول شناسنامه

۳- تصویر کارت ملی جدید

۴- تصویر کارت پایان خدمت جدید

۵- گواهی امضا مسئول فنی در یکی از دفاتر رسمی

۶-اصل مدرک تحصیلی مسئول فنی

۷-تصویر گواهی های دوره های آموزشی مسئول فنی