اقدامات و نکات لازم :
 

۱-پروانه ثبت منبع جایگزین پروانه بهره برداری بهداشت می باشد.

 

۲-ثبت نام مدیرعامل و مسئول فنی در سایت TTAC قسمت عضویت(سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی)  تکمیل و تایید اطلاعات الزامی می باشد. 

 

۳-مسئول فنی باید احراز صلاحیت نهایی شده باشد و از طریق کارتابل مدیرعامل کارت فعالیت دریافت نموده باشد. 

 

۴-واحد تولیدی باید از طریق کارتابل مدیرعامل به طور دقیق اطلاعات پروفایل واطلاعات شعب و بخصوص جانمایی روی نقشه را تکمیل نموده باشد، در غیر اینصورت امکان ثبت منبع وبررسی وجود ندارد.

 

۵-کلیه واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری بهداشت می باشند یا جدیداً درخواست پروانه دارند باید از این طریق اقدام نمایند و نیازی به اخذ پروانه بهره برداری بهداشت نیست.

 

۶-واحدهای تولیدی مواد غذایی وآشامیدنی(صنعتی و کارگاهی)، پلیمری، مقوا،سموم وضد عفونی کننده ووسایل کودک،انبارهای مواد غذایی، پخش های مواد غذایی وکیترینگ ها از طریق ثبت منبع غذایی اقدام نمایند.

 

۷-واحدهای تولیدی مواد آرایشی وبهداشتی وسلولزی(صنعتی و کارگاهی) انبارها وپخش آرایشی از طریق ثبت منبع آرایشی اقدام نمایند.

 

۸-جهت ورود از طریق سایت TTAC و گزینه IRC اقدام شود.

 

۹-نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه همان رمز کاری مسئول فنی می باشد که از طریق تلفن همراه به صورت پیامک دریافت شده است.
 
 ۱۰-با رمز شخصی کارتابل مسئول فنی و مدیر عامل که از طریق گزینه عضویت وارد سامانهTTAC می شود امکان ثبت منبع وجود ندارد.
 
۱۱-در صورت عدم دسترسی به رمز کاری ابتدا نام کاربری کاری خود را در قسمت فعالیت ها در کارتابل مسئول فنی یا پروانه ها در اطلاعات شعب کارتابل مدیر عامل اخذ و سپس در گزینه IRC رمز آن را بازیابی نمایید.
 
۱2-درکارتابل مدیرعامل قسمت اطلاعات شعب باید یک شعبه کارخانه و کارگاه تعریف شده باشد و مسئول فنی از شعبه دفتر مرکزی به این شعبه انتقال یابد.
 
13-نام واحد در کارتابل مدیرعامل قسمت پروفایل و اطلاعات شعب باید با مجوز اولیه مطابقت داشته باشد و از نام گذاری به اسم نام تجاری واحد خودداری نمایید.
 
 

 فرم های لازم:

 

فرم های مربوطه زیر متناسب با صنعت باید بر روی سربرگ واحد تولیدی  چاپ شده و پس از تکمیل توسط مدیرعامل ومسئول فنی مهر وامضا شده وشماره و تاریخ گردد و سپس اسکن شود.
 
 
 
 

  مدارک لازم:

مدارک ذیل اسکن شده و جهت بارگذاری در سامانه آماده گردد.
 
1.پروانه بهره برداری بهداشت(در صورت وجود)
 
2.پروانه مجوز فعالیت اقتصادی شامل بهره برداری صنایع یا جهاد کشاورزی یا پروانه کسب (کپی برابر اصل در یکی از دفاتر )
 
3.گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ یا HACCP (در صورت وجود)
 
4.شماتیک فرایند جریان کار
 
5.قرارداد با آزمایشگاه همکار (در صورت لزوم)
 
6.نقشه با جدول راهنمای متراژ و جانمایی تجهیزات در مقیاس ۱:۱۰۰