نمونه های ارسالی از مراکز مجاز ( اداره نظارت، مراکز بهداشتی، مراکز انتظامی، اشخاص حقیقی، واحدهای تولیدی و ...) پس از ورود به این بخش، به لحاظ رعایت ضوابط ارسال نمونه از جمله: حداقل مقدار مورد نیاز، شرایط صحیح ارسال نمونه و رعایت اصول اولیه نمونه برداری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ثبت در سیستم و دفتر، کدگذاری شده و جهت انجام آزمون های مورد درخواست به بخش های مربوطه ارسال می گردند. 

همچنین دریافت نتایج نهایی نمونه، پاسخ دهی به ارباب رجوع، انجام امور مربوط به برون سپاری نمونه ها و تهیه آمار از دیگر وظایف این بخش می باشد.