این بخش از بدو تاسیس آزمایشگاه مواد غذایی در سال 1377 شروع به فعالیت نموده و شامل قسمت های زیر می باشد:

 • کشت میکروبی و انکوباسیون
 • ساخت محیط های کشت میکروبی
 • استریلیزاسیون و شستشو

 

با توجه به اینکه عوامل باکتریایی و قارچی از مهم ترین آلوده کنندگان مواد غذایی به شمار می روند، پرسنل این بخش براساس جدیدترین استانداردها این موارد را بررسی و شناسایی می نمایند. لذا کلیه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارسالی از اداره نظارت، معاونت بهداشتی، واحدهای تولیدی فاقد آزمایشگاه و متقاضیان شخصی توسط پرسنل این بخش مورد آزمون قرار می گیرند. لازم به ذکر است به دلیل حساسیت کار در این بخش و جلوگیری از به وجود آمدن آلودگی های ثانویه رعایت شرایط کاملا استریل در مراحل مختلف آزمایش ها الزامی بوده و رعایت نکات ایمنی فردی توسط پرسنل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 

فعالیت های کلی بخش میکروب شناسی:

 • انجام آزمون های مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر اساس جدیدترین استانداردهای تدوین شده
 • انجام آزمون های مربوط به طرح های کشوری مانند pms
 • انجام کلیه فعالیت های مربوط به هر آزمون از جمله: ساخت محیط کشت، ساخت معرف ها و محلول ها، استریلیزاسیون و نیز معدوم سازی محیط های کشت استفاده شده
 • بررسی و ثبت نتایج آزمون ها و ارسال آن ها از طریق سامانه لیمز به بخش پذیرش آزمایشگاه
 • تهیه sop و دستورالعمل های مربوط به بخش میکروب شناسی
 • آموزش مسئولین فنی و کارشناسان آزمایشگاه واحدهای تولیدی
 • بازدید از آزمایشگاه واحدهای تولیدی
 • شرکت در دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت های شغلی
 • تهیه و گزارش آمار و عملکرد ماهانه

 

روند کلی کار در بخش میکروب شناسی:

 1. تحویل نمونه توسط پذیرش به بخش میکروب شناسی
 2. کنترل مشخصات نمونه و ثبت آن ها در دفتر بخش میکروب شناسی
 3. انجام آزمون های لازم 
 4. بررسی نتایج بر اساس استانداردهای موجود
 5. ثبت نتایج در دفتر بخش میکروب شناسی 
 6. ارسال نتایج از طریق سامانه لیمز به پذیرش جهت اقدامات بعدی