دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قراردادی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت تولید قراردادی:

 

1. درخواست تایپ شده دارنده علامت تجاری(سفارش دهنده).

 

2. اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی (آخرین تغییرات)دارنده علامت تجاری(برای اشخاص حقوقی)/مدارک و مستندات فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح مربوطه(برای کارخانه تولیدکننده).

 

3. تصویر برابر اصل قرارداد منعقد بین دارنده نام تجاری و کارخانه تولیدی که موضوع قرارداد،نام فرآورده های مورد سفارش،مدت قرارداد،علامت تجاری و نام مسئول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط در آن صراحتا قید گردیده باشد.

 

4. تصوبر گواهی ثبت علامت تجاری (برابر با اصل توسط کارشناس اداره نظارت) یا اجازه نامه استفاده از علامت تجاری به نام دارنده علامت تجاری.

 

5. فرم سه برگی ساخت تکمیل و تایپ شده.

 

6. دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی کارخانه تولید کننده برابر 150.

 

7. تصویر پروانه بهداشتی ساخت معتبربرای آن فرآورده یا فرآروده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی کارخانه تولیدی.

 

8. تصویر طرح برچسب که علاوه بر موارد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، علامت و آدرس کارخانه تولیدی و جمله"بنا به سفارش .........."(دارنده علامت تجاری)نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد.

 

9. اصل تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری.

 

10. تعهد نامه محضری مدیرعامل کارخانه تولیدی،دارنده علامت تجاری،مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید و مسئول فنی شرکت توزیع کننده(در صورت وجود).

 

11. دریافت GTIN از مرکز شماره گذار کالا و خدمات ایران.

 

12. رسید پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت به حساب بانک مرکزی با شناسه واریز379035259140104002173529005903 به مبلغ 2/820/000 ریال از طریق کارتخوان غذا و دارو.