این آزمایشگاه فعالیت خود را از سال 1377 آغاز نموده ور سال 1381 به ساختمان جدید منتقل شده و فعالیت های خود را به صورت گسترده تر و با تجهیزات کامل تر در فضایی بزرگ و مدرن تاکنون ادامه داده است.

آزمایشگاه شیمی مواد غذایی شامل بخش های فراورده های غلات، فراورده های لبنی، فراورده های بسته بندی و خشکبار، فراورده های قنادی، فراورده های نوشیدنی، کنسروی، روغنی و ... می باشد.

کلیه مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارسالی از واحدهای مختلف از قبیل اداره نظارت، معاونت بهداشتی دانشگاه، متقاضیان شخصی، واحدهای تولیدی فاقد آزمایشگاه که با این واحد قرارداد دارند توسط کارشناسان مربوطه مورد آزمون قرار گرفته تا کنترل در بهترین سطح انجام گیرد.

 

شرح وظایف کلی بخش شیمی: 

 • انجام آزمایش ها با توجه به استانداردهای موجود و اعلام نتیجه به رئیس آزمایشگاه
 • انجام آزمون های تخصصی و تکمیلی در صورت لزوم
 • بررسی و ثبت نتایج حاصل از آزمایش ها در دفتر و ارسال از طریق سامانه به بخش پذیرش
 • نگارش مستندات بخش شیمی شامل روش های آزمون (SOP) و روش کار با دستگاه ها
 • ساخت محلول ها و کالیبراسیون مقدماتی دستگاه ها
 • تهیه آمار و گزارش عملکرد از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به رئیس آزمایشگاه
 • آموزش به مسئولین فنی، دانشجویان و پرسنل آزمایشگاه های همکار و آزمایشگاه واحدهای تولیدی
 • بازدید از آزمایشگاه کارخانه ها و آزمایشگاه های واحدهای تولیدی
 • بروز رسانی استانداردها
 • افزایش مهارت های شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی تخصصی
 • انجام آزمون های مربوط به طرح های کشوری از جمله PMS، غنی سازی آرد با آهن و یدسنجی نمک

 

روند کلی کار در بخش شیمی:

 1. تحویل نمونه توسط پذیرش به بخش شیمی
 2. کنترل مشخصات نمونه و ثبت آن ها در دفتر بخش شیمی
 3. انجام آزمون های لازم
 4. بررسی نتایج بر اساس استانداردهای موجود
 5. ثبت نتایج در دفتر بخش شیمی
 6. ارسال نتایج از طریق سامانه لیمز به پذیرش جهت اقدامات بعدی