شرح وظایف :

پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولیدی تحت پوشش معاونت

ارزیابی و پایش ادواری از شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک و غذای کودک در حوزه معاونت

پاسخ به نامه استعلام صنعت و معدن

برنامه ریزی جهت تهیه و تامین فراورده های متابولیک و شیرهای رژیمی و یارانه ای

نظارت بر توزیع و عرضه فراورده های متابولیک و شیرهای رژیمی و یارانه ای

نظارت بر عملکرد داروخانه های عرضه کننده شیر های رژیمی و غذا های ویژه و یارانه ای

ساماندهی عطاری ها، فروشگاه های گیاهان دارویی و باشگاه های بدنسازی و مراکز فروش مکمل های تغذیه ای و فرآورده های طبیعی، سنتی و جلوگیری از فروش فرآورده های غیر مجاز و قاچاق

رسیدگی به شکایات و نقص کیفی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه

اجرای برنامه عملیاتی مصوب وزارت بهداشت در حوزه مرتبط معاونت غذا و دارو

برنامه ریزی و ارزیابی و نظارت بر برچسب گذاری

انجام برنامه های آموزشی برای مردم در زمینه های تخصصی مرتبط