بخش سم شناسى در سال ١٣٧٧ فعالیت خود را در ابتدا تنها با یک دستگاه HPLC جهت اندازه گیرى آفلاتوکسین نمونه هاى صادراتى پسته و مغز پسته که یکى از مطرح ترین گروه آلاینده غذایى مى باشد،جهت صدور گواهى براى صادرات به اتحادیه اروپا آغاز نمود و هم اکنون با استقرار دستگاه هاى متعدد و پیشرفته مطابق با آخرین دستاوردهاى روز در این بخش از توانایى هاى بسیار بالایى در زمینه کنترل مواد غذایى برخوردار مى باشد.
با توجه به این که شهر رفسنجان به اقتضاى محیط و شرایط جغرافیایى، مهم ترین قطب محصول کشاورزى پسته مى باشد، مهم ترین مرکز صادرات پسته نیز محسوب مى شود. بدین منظور، با مجهز شدن این بخش به پیشرفته ترین و دقیق ترین دستگاه ها در زمینه انجام آزمایش هاى تخصصى و همچنین به کارگیرى پرسنل و کارشناسان مجرب و متخصص، یکى از منحصر به فرد ترین آزمایشگاه ها محسوب مى شود.
 
 
 
 
شرح وظایف کلى بخش سم شناسى:
 
-انجام آزمایش آفلاتوکسین نمونه هاى صادراتى پسته و مغز پسته طبق استاندارد AOAC و ثبت نتایج در دفتر و سامانه
 
-انجام آزمایش آفلاتوکسین نمونه هاى ارسالى و شخصى طبق استاندارد و ثبت نتایج در دفتر و سامانه لیمز
 
-نگارش مستندات بخش سم شناسى شامل روش هاى آزمون (SOP) و روش کار با دستگاه ها
 
-ساخت محلول ها و کالیبراسیون داخلى تجهیزات
 
-تهیه آمار و گزارش عملکرد از فعالیت هاى انجام شده جهت ارائه به رئیس آزمایشگاه
 
-آموزش به مسئولین فنى، دانشجویان و پرسنل 
 
آزمایشگاه هاى همکار و آزمایشگاه واحدهاى تولیدى
-بازدید از آزمایشگاه کارخانه ها و آزمایشگاه واحدهاى تولیدى
 
-بروز رسانى استانداردها
 
-افزایش مهارت هاى شغلى از طریق شرکت در دوره هاى آموزشى تخصصى
 
 
 
 
روند کلى در بخش سم شناسى:
 
تحویل نمونه صادراتى، ارسالى و شخصى کدگذارى شده توسط مسئولین مربوطه به بخش سم شناسى
 
انجام آزمون هاى لازم
 
بررسى نتایج بر اساس استانداردهاى موجود
 
ثبت نتایج در دفتر بخش سم شناسى و همچنین سامانه هاى مربوطه جهت اقدامات بعدى