تضمین کیفیت (Quality assurance، به اختصار QA) : 

تضمین کیفیت نقش اطمینان بر عملکرد مثبت کنترل کیفیت محصول را بر عهده دارد. بنابراین در مجموع می توان گفت، تضمین کیفیت کل مسیر تولید محصول را با دید کیفی تحت نظر داشته و با تهیه و کنترل مستندات هر مرحله می تواند این اطمینان را به استفاده کنندگان از محصولات و افراد ناظر بدهد که محصول تولید شده از کیفیت لازم برخوردار بوده و به سمت بهتر شدن نیز در حال حرکت است.

برای اطمینان از کیفیت یک محصول قبل از هر چیز بایستی تمامی نیازمندی ها برای معرفی کلی آن ارائه شود، به عبارت دیگر نیازمندی های مشتری بایستی با جزئیات کامل و وضوح کافی بیان شوند و هیچ شبه ای در مورد آن ها وجود نداشته باشد. جمع آوری کلیه اطلاعات، برنامه ریزی تمام فعالیت ها و تشریح دقیق دستورالعمل ها همگی بایستی قبل از شروع هر فعالیتی انجام گیرد. پس از آن بایستی کنترل مناسب برای این فعالیت ها صورت گیرد.

 

وظایف واحد تضمین کیفیت:

1) انجام ممیزی های داخلی، جمع بندی نتایج ممیزی ها و داده های مربوطه و مستندسازی آن ها

2) تدوین کلیه مستندات جاری در آزمایشگاه و نظارت بر کنترل مستندات و سوابق درون و برون سازمانی

3) تهیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات کیفی برای کلیه مشخصات فنی

4) نظارت بر کالیبراسیون، نگهداری و کنترل های میانی تجهیزات

5) انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در مورد وجود عدم تطابق، پیگیری تا رفع مغایرت ها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرت های احتمالی مشابه در آینده

 

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی رفسنجان با پدید آوردن و اجرای سیستم مدیریت آزمایشگاه ها، بر مبنای استاندارد ISO/IEC 17025:2005 و اصول حرفه ای فعالیت های آزمایشگاهی، سیستم مدیریت کیفیت خود را مستند می کند. این سیستم، همه فرآیندها و مسئولیت هایی را که در ارتباط با فعالیت آزمایشگاه ها موضوعیت دارد، تشریح می نماید. این سیستم تائید خواهد کرد که همه فرآیندهای کاری، برنامه ریزی شده و تحت کنترل هستند.