تاریخچه اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی

 

 

  اداره نظارت بر مواد غذائی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال 1377 فعالیت خود را آغاز کرد در ابتدای کار پرونده های مربوط به کارخانجات مواد غذائی وبهداشتی استان کرمان تحویل گرفته و سپس به صورت کاملا مستقل تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان فعالیت خود را ادامه داد.

 

 

  هدف کلی این مجموعه :

 

  •  برنامه ریزی ، ساماندهی و هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذائی وارتباط با آن تحت نظر معاونت غذا و دارو

  •  رسیدگی به درخواستها وشکایات نمونه های مواد غذائی و بهداشتی رسیده

  • پاسخگوئی به نامه های رسیده ازادارات و ارگانهای دیگر و استعلام و هماهنگی با ادارات و ارگانهای دیگر تحت نظر معاونت غذا ودارو

  •  نظارت و رسیدگی بر فعالیت فنی و بهداشتی واحد های تولیدی و نمونه برداری دوره ای از واحد های تولیدی و پیگیری و ارسال جواب آزمایش جهت اقدامات بعدی

  • صدور پروانه تاسیس موسسات تازه تاسیس و تطبیق کروکی با محل بر اساس مجوز قانون صنعتی و ضوابط فنی و بهداشتی جاری و صدور پروانه مسئول فنی بر اساس چارت تصویری اداره کل نظارت بر مواد غذائی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی تحت نظر کمیته فنی معاونت غذا ودارو و تکمیل و ارسال مدارک پروانه های بهر برداری به اداره کل نظارت بر مواد غذائی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی جهت صدور

  •  نظارت و رسیدگی به مدارک و نمونه برداری از سری تولیدات برای آزمایش از نظر مطابقت ، فرمول مواد ساختاری و ویژگیهای استانداردهای زیربط،نتایج علمی مرجع برای تعیین قابلیت مصرف مواد اولیه و فرآورده های مشمول قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی به منظور تمدید پروانه ساخت، ارسال به اداره کل نظارت چهت اصلاح فرمول یا صدور پروانه ساخت

  •  نظارت و بررسی شرایط فنی و بهداشتی و اظهار نظر دررابطه با امکانات تاسیساتی ، تجهیزاتی و آزمایشگاهی و خطوط تولید کارخانجات و مراکز و کارگاههای تولید، بسته بندی ، نگهداریو عرضه مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و همچنین ارزشیابی عملکرد مسئولین فنی و واحد های تولیدی به صورت ماهیانه

  •  نظارت بر اجرای قانون مواد خوردنی،آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی و معرفی موسسات مختلف از قانون مذکور به مراجع قضائی ذیربط (کمیسیون ماده 11) و اجرای احکام صادره در راستای مقررات و ار بین بردن کالاها غیر قابل مصرف

  •  همکاری با معاونت محترم بهداشتی در کنترل سطح عرضه ،انجام طرحهای PMS ،طرحهای غنی سازی، صادرات پسته

  •  کنترل مراکز عرضه محصولات ارایشی وبهداشتی