دفترچه تلفن

 

  ارتباط با معاونت 5 و 03434282704

 

  ارتباط با اداره نظارت بر فراورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی : 03434282703

 

  ارتباط با واحدهای مبارزه با قاچاق کالای سلامت محور و نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل :   5 و 03434282704

 

  ارتباط با آزمایشگاه کنترل غذا و دارو : 03434282702

 

  ارتباط با ادره نظارت بر امور دارو، مخدر و تجهیزات پزشکی : 03434280045