آقای-سبحان-سلمانی
آقای سبحان سلمانی

Cv -- علم سنجی -- گوگل اسکولار

سمت: دبیرخانه معاونت غذا و دارو

مدرک تحصیلی: کاردانی

رشته تحصیلی:صنایع غذایی

مرتبه علمی:

تلفن مستقیم: 03434282704-5

شماره داخلی: 236

محل خدمت: رفسنجان طالقانی 22 معاونت غذا و دارو

Email:

-     ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره دررایانه  یا دفاتر مربوطه.

-     پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی انها درصورت  لزوم فراهم اوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان.

-     تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.

-     تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق.

-     تهیه صورت مایحتاج  اداری کارمندان و تدارک وتوزیع انها – همکاری با مسئول دفتر در زمینه آماده کردن سوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه.