دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت:

 

1.درخواست تایپ شده صدور پروانه ساخت که توسط مدیرعامل مهر و امضا شده است.

 

2.اصل کارت فعالیت مسئول فنی از سامانه TTAC دارای مهر و امضا مدیرعامل و مسئول فنی به همراه یک نسخه قرارداد مسئول فنی با موسس با تاریخ یکسان.

 

3.فرم تائید دوره های آموزشی مسئول فنی.

 

4.تصویر کد ده رقمی ثبت منبع از سامانه TTAC.(تائید شده توسط کارشناس اداره نظارت)

 

5.فرم سه برگی ساخت تکمیل و تایپ شده.

 

6.جوابیه مثبت آزمایش محصول مطابق استاندارد.

 

7.فرم تائیدیه آزمایشگاه واحد یا قرارداد با آزمایشگاه مجاز با ذکر نام محصول و با اعتبار حداقل یکسال.

 

8.طرح برچسب و بسته بندی محصول مطابق با ضوابط(دارای نشانگر رنگی برای محصولات مشمول به همراه نتایج آزمایشگاهی نشانگر رنگی از آزمایشگاه مجاز)

 

9.فرم بررسی و تائید طرح برچسب.

 

10.فرم پذیرش مسئولیت صحت اطلاعات برچسب.

 

11.تصویر گواهی ثبت نام تجاری(برابر با اصل توسط کارشناس اداره نظارت) یا آگهی نوبت اول روزنامه +تعهدنامه ارائه اصل گواهی نام تجاری حداکثر ظرف مدت 6 ماه

 

12.اصل تعهد نامه محضری رعایت ماده 11 مدیرعامل و مسئول فنی.

 

13.دریافت GTIN از مرکز شماره گذار کالا و خدمات ایران

 

14.فرم تکمیل شده امتیاز PRPS واحد تولیدی

 

15.رسید پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت به حساب بانک مرکزی با شناسه واریز 3790035259140104002173529008903 از طرق کارتخوان غذا و دارو (پروانه ساخت محصولات غذایی،آشامیدنی و آرایشی ، بهداشتی 2/820/000 ریال).

 

توجه: جهت پرداخت فیش صدور پروانه ها  پرداخت از طریق دستگاه پوز در نگهبانی انجام می گیرد.