دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

 

مدارک لازم جهت صدور شناسه نظارت کارگاهی:

 

1.درخواست بازرسی کارگاه.

 

2.فرم تکمیل شده بازرسی کارگاهی مبنی بر تائید محل.

 

3.درخواست صدور شناسه نظارت کارگاهی.

 

4.جوابیه مثبت آزمایش محصول مطابق استاندارد.

 

5.تصویر شناسنامه و کارت ملی موسس (برابر اصل توسط کارشناس اداره نظارت).

 

6.تصویر مجوز فعالیت اقتصادی دارای اعتبار(برابر اصل توسط کارشناس اداره نظارت).

 

7.تصویر کد ثبت منبع از سامانه IRC (تائید شده توسط کارشناس اداره نظارت).

 

8.تصویر گواهی ثبت نام تجاری(برابر با اصل توسط کارشناس اداره نظارت) یا اصل اجازه نامه محضری مدت دار استفاده از نام تجاری  یا آگهی نوبت اول روزنامه +تعهدنامه ارائه اصل گواهی نام تجاری حداکثر ظرف مدت 6 ماه.

 

9.طرح برچسب و بسته بندی محصول مطابق با ضوابط(دارای نشانگر رنگی برای محصولات مشمول به همراه نتایج آزمایشگاهی نشانگر رنگی از آزمایشگاه مجاز).

 

10.فرم بررسی و تائید طرح برچسب.

 

11.فرم پذیرش مسئولیت صحت اطلاعات برچسب.

 

12.قرارداد با آزمایشگاه مجاز با ذکر نام محصول و با اعتبار حداقل یکسال.

 

13.اصل کارت فعالیت مسئول فنی از سامانه TTAC دارای مهر و امضا مدیرعامل و مسئول فنی به همراه یک نسخه قرارداد مسئول فنی با موسس با تاریخ یکسان.

 

14.فرم تائید دوره های آموزش مسئول فنی.

 

15.فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی کارگاه.

 

16.تعهد و سوگند نامه محضری موسس و مسئول فنی.

 

17.برگ شرح وظایف مسئول فنی امضا شده توسط مدیرعامل و مسئول فنی.

 

18.رسید پرداخت 2/820/000 ریال به ازای هر محصول جهت صدور شناسه نظارت کارگاهی ( از طریق کارتخوان غذا و دارو ) به حساب بانک مرکزی با شناسه واریز379035259140104002173529005903