دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 

مدارک لازم جهت تمدید پروانه ساخت:

 

1.درخواست تایپ شده تمدید پروانه ساخت که توسط مدیرعامل مهر و امضا شده است.

 

2.فرم سه برگی ساخت تکمیل و تایپ شده.

 

3.جوابیه مثبت آزمایش محصولات مطابق استاندارد.(حداکثر دو ماه قبل)

 

4.اصل پروانه ساخت قبلی.

 

5.تصویر کد ده رقمی ثبت منبع از سامانه IRC.(تائید شده توسط کارشناس اداره نظارت)

 

6.تصویر گواهی ثبت نام تجاری(برابر با اصل توسط کارشناس اداره نظارت) یا اصل اجازه نامه مدت دار استفاده از نام تجاری.

 

7. آخرین طرح برچسب و بسته بندی محصول مطابق با ضوابط(دارای نشانگر رنگی برای محصولات مشمول به همراه نتایج آزمایشگاهی نشانگر رنگی از آزمایشگاه مجاز).

 

8.فرم بررسی و تائید طرح برچسب.

 

9.فرم پذیرش مسئولیت صحت اطلاعات برچسب.

 

10.فرم تائیدیه آزمایشگاه واحد یا قرارداد با آزمایشگاه مجاز با ذکر نام محصول و با اعتبار حداقل یکسال.

 

11.اصل کارت فعالیت مسئول فنی از سامانه TTAC دارای مهر و امضا مدیرعامل و مسئول فنی به همراه یک نسخه قرارداد مسئول فنی با موسس با تاریخ یکسان.(در صورت تغییر مسئول فنی ارائه مدارک ردیف های 16و 17الزامی است.)

 

12.فرم تائید دوره های آموزشی مسئول فنی.

 

13.فرم تکمیل شده امتیاز PRPS واحد تولیدی.

 

14.دریافت GTIN از مرکز شماره گذار کالا و خدمات ایران.

 

15.رسید پرداخت 840/000 ریال به ازای هر محصول جهت تمدید پروانه ساخت ( از طریق کارتخوان غذا و دارو ) به حساب بانک مرکزی با شناسه واریز379035259140104002173529005903

 

در صورت تغییر مسئول فنی:

 

16.تسویه حساب مسئول فنی قبلی.

 

17.اصل تعهد نامه محضری رعایت ماده 11 مدیرعامل و مسئول فنی.