دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

 

مدارک لازم جهت تمدید شناسه نظارت کارگاهی:

 

1.درخواست تمدید پروانه های کارگاهی توسط موسس.

 

2.فرم شناسه نظارت کارگاهی تایپ و تکمیل شده.

 

3.جوابیه مثبت آزمایش محصول مطابق استاندارد(حداکثر دو ماه قبل).

 

4.اصل پروانه های قبلی کارگاه.

 

5.تصویر مجوز فعالیت اقتصادی دارای اعتبار (برابر اصل توسط کارشناس اداره نظارت).

 

6.تصویر کد ثبت منبع از سامانه IRC (تائید شده توسط کارشناس اداره نظارت).

 

7.تصویر برابر با اصل نام تجاری یا اصل اجازه نامه مدت دار استفاده از نام تجاری.

 

8. آخرین طرح برچسب و بسته بندی محصول مطابق ضوابط(دارای نشانکر رنگی برای محصولات مشمول به همراه نتایج آزمایشگاهی نشانگر رنگی از ازمایشگاه مجاز).

 

9.فرم بررسی و تائید طرح برچسب.

 

10.فرم پذیرش صحت اطلاعات طرح برچسب.

 

11. فرم تائیدیه آزمایشگاه واحد * یا قرارداد با آزمایشگاه مجاز با ذکر نام محصول و با اعتبار حداقل یکساله.

 

12. اصل کارت فعالیت مسئول فنی ازسامانه ttac به همراه یک نسخه قرارداد مسئول فنی با موسس با تاریخ اعتبار یکسان(در صورت تغییر مسئول فنی ارائه مدارک ردیف های15 و 16 و 17 و 18 الزامی است)

 

13. فرم تائید دوره های آموزشی مسئول فنی.

 

14. رسید پرداخت مبلغ 840/000 ریال به ازای هر محصول جهت تمدید شناسه نظارت کارگاهی(از طریق کارتخوان غذا و دارو) به حساب بانک مرکزی با شناسه واریز379035259140104002173529005903

 

در صورت تغییر مسئول فنی:

 

15. تسویه حساب مسئول فنی قبلی.

 

16.فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی کارگاهی توسط مسئول فنی جدید.

 

17.تعهد و سوگند نامه محضری موسس و مسئول فنی جدید

 

18.برگه شرح وظایف مسئول فنی توسط مسئول فنی جدید و مدیرعامل.